Sınıf Öğretmenliği

İnsanların ilgisini çeken ve insanlarla iç içe olan canlıların genel özellikleri hakkında bilgi vererek, öğretmen adaylarının canlılarla ilgili bilgi seviyesini yükseltmek ve canlıların yaşamını tanıyarak edinecekleri bilgileri meslek hayatlarında kullanmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencinin kültürü ve uygarlıkları tanıması; genel bir kültür edinmesi; insan ürünlerinin ne anlama geldiğini bilmesi; kısacası öğrencinin insanı anlamasıdır. Dersin sonunda öğrenci uygarlığın ne olduğunu öğrenir; uygarlık ve kültür ilişkisini öğrenir; insanların tarih içerisinde geçirdiği süreçleri öğrenir; dünyadaki -uygarlıkları öğrenir; insanın bugünkü kültürel birikimine nasıl ulaştığını kavrar.

Din, toplumsal yapanın temel unsurlarından birisidir. Tarih bize bunu gösteriyor; yanı sıra her toplumun farklı farklı inançları da olduğunu da biliyoruz. Hatta kimi aynı inanca mensup toplumların yaşadıkları bazı farklılıklardan dolayı büyük çatışmalar yaşadıkları da gerçektir. Din kültürü ve ahlak bilgisinden, öncelikle, bu durumun kavranması beklenmektedir. Bir toplum için olağan olan kimi inançlar diğerleri için garip karşılanabilir. Bu anlayış farklılığı, öncelikle bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Bu eksiklik giderildikten sonra bütün dünya insanların farklı inançlara mensup olsa da birlikte yaşayabileceklerinin farkına varılması gerekmektedir. 

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler. Uygurların Kökeni Hakkında Araştırmalar   Uygur Hakanlığı.   Kan-çou Uygur Devleti.  Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti.   Kırgızların Kökeni Hakkında Araştırmalar. Kırgız Devleti ve Siyasal Yapısı. Türgiş Devleti ve Siyasal Yapısı   Karluk Devleti ve Siyasal Yapısı   İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Hâkimiyet anlayışı . Türk Devlet Teşkilatı.  İslam öncesi Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  İslam öncesi Türk tarihi, kültür ve medeniyetinin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi. İslamiyet sonrasıi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü. Türk Devlet Teşkilatı.  İslamiyet sonrası Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  

Bu dersin amacı ilköğretimde belli başlı matematik konularının öğretiminin etkili bir şekilde öğretmen adaylarına aktarılmasıdır. Bu derste, özellikle yazılan yeni müfredat ışığında ilköğretim matematik konularının farklı etkinliklerle öğretimi ele alınacaktır. Aynı zamanda söz konusu konuların öğretiminde karşılaşılan zorlukların nasıl giderileceğine dair öğretmen adaylarına ışık tutulacaktır. 

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

Sınıf Öğretmenliği adayları ile ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan deney düzenekleri kurgulanacak ve uygulanacaktır.

Sınıf Öğretmeni adaylarının İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımlara hakim olmasını sağlamak, etkili ders planı hazırlamak.