Sınıf Öğretmenliği

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler. Uygurların Kökeni Hakkında Araştırmalar   Uygur Hakanlığı.   Kan-çou Uygur Devleti.  Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti.   Kırgızların Kökeni Hakkında Araştırmalar. Kırgız Devleti ve Siyasal Yapısı. Türgiş Devleti ve Siyasal Yapısı   Karluk Devleti ve Siyasal Yapısı   İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Hâkimiyet anlayışı . Türk Devlet Teşkilatı.  İslam öncesi Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  İslam öncesi Türk tarihi, kültür ve medeniyetinin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi. İslamiyet sonrasıi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü. Türk Devlet Teşkilatı.  İslamiyet sonrası Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  

Bu dersin amacı ilköğretimde belli başlı matematik konularının öğretiminin etkili bir şekilde öğretmen adaylarına aktarılmasıdır. Bu derste, özellikle yazılan yeni müfredat ışığında ilköğretim matematik konularının farklı etkinliklerle öğretimi ele alınacaktır. Aynı zamanda söz konusu konuların öğretiminde karşılaşılan zorlukların nasıl giderileceğine dair öğretmen adaylarına ışık tutulacaktır. 

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

Sınıf Öğretmenliği adayları ile ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan deney düzenekleri kurgulanacak ve uygulanacaktır.

Sınıf Öğretmeni adaylarının İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımlara hakim olmasını sağlamak, etkili ders planı hazırlamak.