Dersin amacı temel olasılık konularını ve istatistik methodlarının verilmesidir. Veri ve veri çeşitleri. Grafiksel gösterim: Çizgisel ve dairesel grafik, frekans ve eklemeli frekans çokgeni. Betimsel istatistik: Merkezsel Eğilim Ölçüleri (aritmetik ve ağırlıklı ortalama, ortanca, tepe değer), Dağılım Ölçüleri(ranj, varyans, standart sapma, dağılım katsayısı, çeyrekler, ondalıklar, yüzdelikler), Veri Düzenlemesi, Frekans Dağıılmları. Olasılık ve istatistiğe giriş. Küme işlemleri. Sayma Yöntemleri. Olasılık Aksiyomları. Şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi. Bağımsız olaylar. Rassal değişken tanımı,olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu. Beklenen değer, variyans ve covariyans. Temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları: Kesikli ve Sürekli Dağılım Fonksiyonları(Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal). Çok değişkenli dağılım fonksiyonları. Örneklem dağılımları.