Program geliştirme, eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Bir başka tanıma göre de program geliştirme; eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Buna göre, program boyutlarından birinde meydana gelen değişme, sistemde yer alan tüm boyutları etkilemektedir. Sözgelimi değerlendirme sisteminin değişmesi sistemin bütününü belli bir oranda etkilemekte ve değişmesine sebep olmaktadır.

Her eğitim programı ne denli tutarlı hazırlanırsa hazırlansın, gerçek eğitim yaşamının tümüyle, bire bir karşılayamaz. Bunun pek çok nedeni vardır. Bundan dolayı her seferinde değerlendirilir geliştirilmelidir. Bu eğitim filminin bir gereğidir. Bu nedenle eğitim fakültelerinde program hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme bölümünde, bu dersle ilgili lisans, yüksek lisans ve doktorada dersler bulunmaktadır. 

Bu dersle birlikte program değerlendirme sürecinin bilimsel bir araştırma sürecinin aşamalarına uygun bir biçimde on iki aşamada; program değerlendirme yaklaşım ve modellerinin ise, örgün, yaygın ve bireysel eğitim-öğretim kademe ve uygulamaları açısından üç boyutta ele alınıp, toplam 58 program değerlendirme modelinin inceleme konusunu ele almaktadır. 

Mesleki gelişim kavramı, mesleki gelişim ihtiyacının saptanması, mesleki gelişimin planlanması, mesleki gelişim programlarının hazırlanması, mesleki gelişim programının uygulanması, mesleki gelişimi değerlendirme, mesleki gelişim etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 


İlköğretimde türkçe öğretiminin (1924, 1926, 1932, 1938, 1948, 1962, 1968, 1996,2004) amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri, çocuk edebiyatından seçme örnekler. Taslak bir program hazırlayıp uygulama. 

Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Giren Konuları Belirleme; Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırmaları İnceleme; Konu Seçimi Yapma; Seçilmiş Konu ile İlgili Kaynak Taraması Yapma; Seçilmiş Konu ve Sorunu Sınırlandırma ve Araştırma; Seçilmiş Konu Üzerine Yapılan Araştırmayı Raporlaştırma; Araştırmayı Sunma ve Tartışma.