Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, bilim, fen bilimi, sosyal bilim, nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların aşamaları: konu, amaç, kaynak taraması, evren ve örneklem, veri toplama ve analizi, raporlaştırma; Betimsel Yöntem: anket, görüşme, gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: ölçek türleri, geçerlik, güvenirlik, ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.