İleri Psikopatoloji dersi kapsamında öğrenci; anormal davranışı tanımlar, tarihçesini açıklar, DSM-5 sınıflandırma sistemi ve tanı kriterlerini inceler ve örnek vakalar üzerinde çalışır. Ders, psikolojik bozuklukların biyolojik ve psikososyal yatkınlıklar açısından ele alınmasını içerir; bu bağlamda sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi, çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, ayırıcı tanı, etiyoloji, epidemiyoloji ve tedavi yaklaşımları üzerinde durulur. Akıl sağlığı alanında sıklıkla rastlanan; kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi psikopatolojiler, örnek vakaların psikolojik çözümlemeleri ve muhtelif kuramlar temel alınarak değerlendirilir.

This course aims to describe abnormal behavior and explain the history of abnormal behavior. Consideration of the course is psychological disorders in terms of biological and psycho-social predispositions. Through the course, students are introduced with DSM-5 classification system and diagnostic criteria and related sample cases are studied. By focusing on current psychopathology categories, investigation of dimensional, descriptive and categorical approaches to classification are aimed. Students are also introduced to symptomatology, differen-tial diagnosis, etiology, epidemiology and treatment approaches for various diagnostic categories. Namely; anxiety disorders, mood disorders, psychotic disorders, psychosomatic disorders, substance abuse, sexual dysfunctions, eating disorders and personality disorders. The  psychological analysis of sample cases are based on various theories and the course focuses on the diagnosis and treatment of psychopathology. The focus is on the most common psychopathologies observed within the outpatient treatment clinics, and related diagnosis of due behavior problems and etiology are emphasized.