Bu derste öğrencinin, eğitimini aldığı kuram ya da kuramlar doğrultusunda klinik gözetim ve denetim teori ve pratiğini araştırması ve bu alana özgül konuları / tartışmaları kavraması istenir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, ilgili psikoterapi yaklaşımına ilişkin kuramsal bilgiler özetlenir. Öğrenci, ders boyunca etnik / ırksal, cinsel, cinsiyet ve çeşitliliğin diğer yönlerini temsil eden bireylerin bakış açıları ile ilgili terimleri inceler. Dersin ikinci aşamasında süpervizyon kapsamında, klinik açıdan uygulamada neler yapıldığı, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanıldığı ile vaka formülizasyonun nasıl kavramsallaştırıldığı öğrenilir. Süpervizyon sürecinin önemli bir bölümü öğrencinin kişisel farkındalığını kazanması, hata ve eksikliklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve geliştirilmesi gereken beceriler üzerine temellendirilir. nme ve hafıza, linguistik işlevler, mantık kurma ve soyut işlemler ve üst düzey işlevler gibi mental süreçleri ele almaktadır.Bu dersin amaçları arasında bu mental süreçleri nasıl yerine getirdiğimizi kısaca anlatmaktadır. Yani algısal bilginin zihnimize nasıl girdiğini, dışarıdan gelen duyusal bilgileri dikkat süreçlerimizi kullanarak nasıl ayırt ettiğimizi de anlatmaktadır