Bu derste Psikolojinin çeşitli alanlarından örnek araştırma problemleri ve ölçme problemlerine uygun veri setleri

üzerinde çalışılarak, öğrencilerin uygun analizleri yapabilmesi, bulgularını rapor edebilmesi amaçlanmaktadır. Bu

amaçla öğrencilerin SPSS programı ile gerçekleştirilebilecek çeşitli analizleri ders kapsamında öğrenmesi, daha

önce almış olduğu istatistik ve araştırma yöntemlerinden elde etmiş olduğu araştırma planlama ve istatistik bilgilerini

kullanarak psikoloji alanından problemlere uygulayabilmesi ve sonuç çıkarabilmesi dersin temel çalışma alanını

oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçların dünyada yaygın olarak kullanılan APA tarzına uygun olarak rapor edilmesi

de dersin önemli kazanımlarındandır. Kurs kapsamında Psikolojik Testlerin yorumlanmasına temel teşkil eden

değişkenlerin gösterdiği dağılımlar, yüzdelikler, standart puanlar, madde analizi ve normlar ayrıntılı olarak ele

alınacak, Tek-Yönlü deneklerarası ve denek içi desenlerinde ANOVA, Faktoriyal ANOVA, Karışık-desen ANOVA

and Çok değişkenli Regresyon analizleri ile değerlendirilebilecek problemler üzerinde durulacaktır.