Nesir türünün tarihi seyri ve temel kaynaklar hakkında bilgi verilmesi. Türk edebiyatında geçmişten günümüze kadar nesir türünde verilmiş olan eserler. Roman ve hikâyeciliğinin temel özelliklerinin kavratılması. 1950’den günümüze kadar özellikle Türk roman ve hikâyesindeki gelişmeler. Yeni Türk Edebiyatına düzyazı türünde yazılmış olan eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış olan akademik çalışmalar üzerine literatür taramasının yapılması. Bu eserlerde gözlemlenen izleksel ve biçemsel gelişmelerin metinler üzerinden değerlendirilmesi. Edebî toplulukların oluşumu ve edebî faaliyetlerinin incelenmesi. Metinlerin estetik yapısının örnek metinlerden hareketle çözümlenmesi. Bu dönemin sanatçılarının hayatı, edebî kişiliğinin öğretilmesi. Sanatçıların düzyazı türünde vermiş oldukları eserler. Dönem sanatçılarının düzyazı türünde ortaya koydukları eserlerin metinbilimsel yöntemle incelenmesi.