Bu derste, yerel yargı organlarının teşkilatlanması ile üst yargı organlarının örgütlenme biçimine değinilmekte, yargı görevlileri ve mahkemeler arasındaki görev ve yetki ilişkisi genel olarak tanıtılmakta, medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkeler açıklanmaktadır.