Bu derste, cebri icra çeşitleri, cebri icra hukukuna hâkim olan ilkeler, icra teşkilâtı, şikâyet, genel haciz yoluyla takip, mal beyanı, itiraz, itirazın kaldırılması, haciz, hacze iştirak, satış, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptal ve ertelenmesine ilişkin bilgiler verilmektedir.