Dersin Amacı

Dersin amacı esas olarak anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin uygulamaya geçirilmesinde ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında hayati bir işlev üstlenen anayasa yargısı ve anayasaya uygunluk denetimi kurumlarının demokratik siyasal yaşamdaki ve hukuk devleti düşüncesindeki öneminin öğrenciye kavratılmasıdır. Bu yapılmaya çalışılırken de, öğrencinin gerek ulusal gerekse de karşılaştırmalı hukuk düzenlerinde, anayasaya uygunluk denetimi hususunda benimsenen sistemlerde ve anayasa yargısının işleyişinde, hukuk devleti düşüncesinin gerçekleştirilmesinde, anayasa mahkemelerinin kararlarının etki ve sonuçlarına hâkim olması amaçlanmaktadır.