Bu ders, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve olgular , iyi bir ölçme aracında bulunması istenen özellikler ve nitelikler (güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi , ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, ölçme çıktılarını değerlendirme ve not verme gibi amaçları içermektedir.