Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin,
oluştuğu yerler ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine
olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sistemidir. Dersin amacı, işletmelerde üretim maliyetlerinin oluşumu ve tespiti konusunda bilgi vermektir. İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasında sorumluluk üstlenmiş kişilerin alacakları kararlarda gereksinim duyacakları bilgiler arasında yer alan muhasebe sistemlerinden özellikle üretim sürecini betimleyen "intern muhasebe" olarak maliyet muhasebesinin temel kavramlarını, üretim girdilerini, maliyet sistemleri ve birim maliyet belirleme yöntem ve tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarmaktır. Dersin hedefleri, öğrencilerin, mamul maliyetlerini hesaplanması, sipariş ve safha maliyet sistemlerini anlayabilmesi, endirekt maliyetlerin maliyet taşıyıcılarına dağıtılması konularını öğretmeyi sağlamaktır.