Öğrencilerin özel eğitimde sosyal uyum becerilerinin tanımı
ve kapsamını ayırt etmelerini sağlamak ve farklı yetersizlikleri olan çocuklara
sosyal uyum becerilerinin kazandırılmasına yönelik müdahaleleri planlamalarını
sağlamaktır. Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal
uyum becerileri; temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel
becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde
sosyal beceri gelişimi, sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan
unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum
sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kurallara
uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-öz bakım
becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum
becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum
becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim
ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini
ve genellenmesini sağlama.