Bu derste "İdare'nin Yargısal Denetimi" konusu ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Bu derste iptal ve tam yargı davalarının anlamı, bu davalardaki esasa ve usule ilişkin şartları; bu davalara yönelik İYUK'daki mevcut düzenlemeler ve idare hukukndaki "Kanun Yolları" üzerinde durulmaktadır.