Birey ve gruplarla sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin vaka örneklerinin kuramsal yaklaşımlar, beceri ve teknikler ile sosyal hizmet sorun ve çalışma alanları ile sosyal hizmet uzmanın rol ve sorumlulukları ve etik sorumluluklar ele alınmaktadır. Sosyal hizmet uzmanının çalışma alanları arasında olan aile refahı, çocuk, gençlik, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, göç ve kentleşme, okul, suçluluk ve hastane gibi alanlarda hizmet verilirken karşılaşabilecekleri vakalara dair farkındalıklarını arttırmak ve bu vakalarla çalışabilmek için sahip olmaları gereken bilimsel bilgi becerisine ilişkin bilgi düzeylerinin oluşturulması bu ders kapsamında ele alıncak başlıca konular arasında yer almaktadır.

Çocuklara yönelik uluslarararsı ve ulusal yasal mevzuat, koruyucu politika ve uygulamalar ders kapsamında ele alınmaktadır. Çocuk Hukuku, çocukla ilgili hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kamu hukuku ve özel hukukta yer olan bütün hukuk dallarının çocukla ilgili düzenlemeleri bu dalın kapsamına girer. Ancak bu hukuk dalı sadece milli hukuka dayanmaz, esasları millerlerarası hukuka dayanır. Bu nedenle çocukların korunmasına yönelik millerlerarası toplumun çalışmaları, özellikle millerlerarası sözleşmeler de Çocuk Hukukunun kapsamına dahildir. Ders sonucunda sosyal hizmet öğrencilerinin çocukların korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi sahibi oalacaklardır. Bu dersin amacı öncelikle oldukça geniş bir alana yayılan ve çocukları korumayı hedefleyen milli ve millerlerarası düzenlemeler ve genel ilkeler hakkında öğrencileri bilgilendirmektedir.

Temel kavramlar, sistem hastalıkları, etyolojisi, belirtileri, komplikasyonları ve tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır.Yaşlılık ile birlikte artan semptomlar;Alzheimer,Parkinson,Böbrek hastalıkları,Akciğer,Karaciğer hastalıkları,Kalp hastalıkları hastane ortmında sosyal hizmet müdahale yöntemleri anlatılacaktır.Bu bağlamda hastalık dönemlerinde bireyin yakın çevresi ile etkileşime geçerek bunun için sosyal hizmet müdahale yöntemlerinden güçlendirme,stresle baş etme yöntemleri,motive ve normalitize müdahaleleri üzerinde durulacaktır.Hastahane personelleri(doctor,hemşire,fizyoterapist,psikolog) ile işbirliği aşamaları,hasta bireye sahip olduğu semptom hakkında açıklık getirme teknikleri üzerinde durulacaktır.  Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar İle bağlantı kurulması ve yardım sağlanması, engelli haklarının anlatılması ve tedaviden etkin yararlanması konusunda yardımcı olunması,hastaların tedaviye uyum sürecinde destek olunması psiko-sosyal çalışma konularına değinilecektir.

Bu ders, dünyanın sanayileşmiş milletlerinde ortaya çıkan sorunları sosyal politika bağlamında analiz eder. Bu dersin temel amacı, şu anda görüşülmekte olan farklı konularda kapsamlı bir anlayış sağlamaktır. Bu ders sosyal politika konularının (yoksulluk, evsizlik, ruh sağlığı gibi) incelenmesi ve politika oluşturma ve uygulamasını etkileyen, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin önemi konusunda vurgu yapar. Bu ders ajans politikaları, yerel yönetmelikler, yerel ve federal yasalar, küresel anlaşmalar ve her düzeydeki ulusal ve uluslararası politikaları dikkate alır. Bu ders yasal, idari, ve ajans alanlarında analiz ve sosyal politika sunumu için teorik temelli modeller sunar. Ders hem sosyal refah politika içeriği hem de süreci üzerine odaklanır. Ayrıca derste, Türkiye ve dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır.

This course examines the perspectives on disability as well as critical analysis of current theories, policies and practices. The course starts with an examination of the assumptions about people with disabilities and on the other hand provides an opportunity to challenge critical comments about the meaning and nature of disability. With the help of various system, it has created a social justice framework that emphasizes the human rights of disabled citizens and the problems that are approaching for the disabled. Disability attitude and treatment methods are mentioned. It also highlights the contributions of the pioneers of the disability rights movement. The roles and perspectives of the disabled and their family members as well as the experts serving them are emphasized. Throughout the course, conceptual frameworks related to disability, disability classification, social work intervention for disability, modern service models for disabled, disability and state policy, social attitudes towards disabled people will be covered.

This course will help social work students to develop their knowledge and skills in researching to write a report. Students will basically comprehend a detailed evaluation of researches, such as qualitative and quantitative. Basically, there will be evaluation on quantitative research. All details on quantitative research will be presented step by step, such as types of quantitative research will be empsized in the first half of the semester. In the end of this semester, students will have a conprehensive background on the analysis of quantitative data based on usage of crucial statistical programmes. 

This course considers the theory and knowledge base supporting social work practice across the healthcare continuum. Content includes the historical foundations of healthcare social work, service delivery models, social change features, legislation and policy formulation, leadership and advocacy, consumer populations and specialty roles and practice areas.