Arap harfi Türk yazısının alfabesi, harfleri, harflerin bitişme kuralları; harflerin Latin alfabesindeki karşılıkları. Arapça ve Farsça sözcüklerin yazımı; Türkçe ünlülerin, ünsüzlerin ve eklerin yazımı; harekeler; sayılar. Arap harfli Türk yazısıyla yazılmış Cumhuriyet dönemine ilişkin metinlerin okunarak günümüz Türkçesine    aktarımı, bu tür metinlerin Latin alfabesiyle yazımı.

Dilin muhtelif tanımları, Dünya dilleri hakkında genel bigiler; 20. yy başlarına kadar doğu ve batı geleneğinde dil çalışmalarına tarihsel bir bakış (İlk Çağ’da dil çalışmaları, Orta Çağ’da dil çalışmaları); dil bilim kavramının ortaya çıkışı; dil bilimin dalları ve çalışma alanları; dile yaklaşım şekilleri, dilbilimine yön veren şahsiyetler ve bunların çalışmaları, dilin betimsel boyutu ve kullanım özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları Ferdinand De Saussure ve Yapısalcı dil bilim kuramı (Cenevre Dil bilim Okulu). Yapısalcı anlayışı benimsemiş dil bilim okulları; Prag Okulu, Fransız İşlevselciliği (Andre Martinet), Gustave Guillame ve Psikomekanik, Kopenhag Okulu ve Glosematik, Amerikan Yapısalcılığı (Franz Boas, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Zellig Sabbetai Harris), Noam Chomsky ve Üretken Dönüşümsel Dil Bilgisi Kuramı, Dil Bilim Kökenli Dil Bilgisi Kuramları. Kuramların, teorik ve uygulamalı düzeyde dil öğretimiyle ilişkilendirilmesi.