Anadoluda etkilerini özellikle XVII. yüzyıldan sonra görmeye başladığımız Sebk-i Hindî ve hikemî tarz ile Lale devrinin büyük şairi Nedim'in başını çektiği mahallileşme akımları metinlere dayalı olarak incelenecektir.
Klasik Türk Edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan nesir üslûbunun tarihî gelişimi ve çeşitleine dair bilgi veilecek. Bu üslûpla ortaya konan türlerden bazıları örnek metinlerle ele alınacaktır.
Klasik Türk şiirinde başlıca metin anlama, tahlil etme yöntemi olan metin şerhi geleneği kapsamında tarihçe, yöntem ve metinlere dayalı çalışmalara yer verilecektir.

Tarihî-Coğrafî Fin görüşünden Propp ve Yapısallığa geçiş, modern dilbilimsel kuramlar. Metin ve bağlam merkezli araştırma yöntemleri ile bağlantılı uygulamaların halk edebiyatı alanına uyarlanması çalışmaları yapılacaktır.

Mitolojiden başlayarak Dünya ve Türk Halk Edebiyatlarında anlatı türlerinin doğuş/kaynak sorunları, tarihsel gelişimleri, türleri ve değişimleri ile toplumsal/kültürel işlevleri. Anlatı türleri üzerinde yöntembilimsel araştırmalar.

Halkbilimin evrensel köken ve gelişimi. Türk Halkbilimindeki önemli kaynak ve araştırmaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Çağdaş halkbilimsel oluşumlar; yığın kültürü ve kent folkloru oluşumları. Sözel olmayan kültür değerlerinin çağdaş konum ve işlevlerine ilişkin araştırmalar.

XVIII. yüzyıldan günümüze kadar dünyadaki halkbilimi kuram ve teorilerini tanıtmakve incelemek. Yabancı araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar, bu çalışmalara getirilen eleştirileri tartışımak. Türk halkbilimi sahasında yapılan çalışmaları, uluslararası kuram ve yöntem yönünden değerlendirmek. Öğrencilerin seçtikleri konu üzerinde yapacakları araştırmalar ile pratik kazanmalarını, konu ile ilgili yeni görüşler geliştirmelerini sağlamak.
Çeşitli nesir tarzlarıyla yazılmış metinlerin incelenmesi; edebî yönden bu ürünlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Bilimsel yöntemler ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde, ilgili bilim alanında bilimsel araştırma yapabilme yetki ve yeteneğinin kanıtlandığı özgün bir çalışma üretilmesidir.