Bu dersin amacı edebi eserlerin estetik iç yapısını incelemektir.

Eski Anadolu Türkçesinin sözvarlığını, yazım ve dil özelliklerini öğretmek, bu dönem metinlerinin dil yönünden incelemelerini gerçekleştirebilecek düzeyi sağlamak.
Türkçenin yazılı metinlerle takip edilebilen ilk dönemi olan Eski Türkçenin genel özellikleri ile bilinmesi gerek fonetik-morfolojik gerekse sözvarlığı açısından hem ölçünlü dil hem de ağız araştırmalarında yol gösterici olacaktır. Bu sebeple dildeki gelişim ve değişimleri tarihsel süreç içinde değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Genel dilbilim kavramları ve dallarının öğrenilerek akademik çalışmalarında,araştırmaya uygun dilbilim yöntemini uygulayabilme yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin tanıtılması. (Araştırma konusu belirleme, araştırma planı, kaynakça hazırlama, dipnot gösterme vb.), Çalışma alanıyla ilgili temel başvuru kaynakları ve özelliklerinin gösterilmesi.

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programındaki öğrencileri nin Türk Dili ve Edebiyatının temel kaynaklarını öğretmelerini, makale yazma, araştırma yapma, kaynakları kullanma yeteneklerini geliştirme ve metod bilgisi öğretme.

Oğuz grubu Türk lehçelerinin sözvarlığını, yazım ve dil özelliklerini öğretmek, bu lehçelerde kullanılan Kiril alfabesini tanıtmak ve bu alfabeyle yazılmış metinler incelemek.
Türkloji çalışmalarının dünyadaki yeri, yabancı Türkologlar ve eserleri, bunların incelenmesi yoluyla Türklük biliminin tarihçesinin öğrenciye belletilmesi.