Dersin amacı, Tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Hücre-kan-kas-dolaşım -solunum fizyolojisi, homeostasis, Hücre ve yapısı, Hücre potansiyelleri, Hücre membranı yapısı ve membranlardan madde geçişi, vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, membran potansiyeli, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve iletilmesi, uyarılabilen dokular, İskelet kası fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Koroner ve periferik dolaşım, sinaptik ileti mekanizması, kas kasılma mekanizması, Periferik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Kafa çiftleri konuları detaylı incelenecektir. Öğrencilerin hücre yapısı gibi bazı konularda pratik uygulamalarla ilgi ve bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenir. Bilginin pratikle birleştiği noktada öğrencinin konuyu kavraması artacaktır.

Bu ders pilatesi tanıtmak, felsefesi hakkında bilgi vermek, uygulama tekniklerini öğretmek, hastalığın farklı hastalık grupları açısından önemini anlamak, nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğretmek ve farklı hastalıklarda pilates tedavi uygulamaları hakkında bilgi vermek ve açıklamak amacıyla verilecektir. Dersi alan öğrenciler, pilates felsefesini öğrenir; pilates uygulamalarının kişilik gelişimine katkılarını kavrar; bir pilates oturumunun içeriğini bilir ve uygular; vücut bütünlüğünün sağlanmasının önemini anlar; pilateste gevşeme tekniklerini bilir ve uygular; pilatesi farklı hastalık gruplarına uyumlu olarak uygular; farklı klinik durumlarda pilatesin klinik yanıtlarını ve uygulama yöntemlerini öğrenir, fizyoterapiyle ilişkilendirir; pilates uygulaması sırasında grup yönetimi ve yöntemini öğrenir; pilatesin tedavi edici etkisi hakkında fikir sahibi olur.

Bu ders nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar ve bazı pediatrik hastalıklar, cerrahi olarak tedavi edilen hastalıklar hakkında öğrencilere genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hastalıkların etyolojisi, klinik belirtiler, cerrahi yaklaşım, operasyona bağlı komplikasyonlar ve operasyon sonrası rehabilitasyon kısaca özetlenir. Bu dersin konuları arasında Polinöropatiler ve tuzak nöropatiler, Psikiyatrik hastalıklar (depresyon, şizofreni vb), Çocukluk çağı konvülsiyonları ve epilepsi, Atroplastik cerrahi yöntemleri (Omuz, Kalça ve Diz) ve endoprotezler, Konjenital ortopedik problemler (Konjenital müsküler tortikollis, serebral palsi Brakiyal pleksus yaralanmaları) ve ortopedik tedaviler, disk hernilerinin etyopatogenezi, disk hernilerinde semptom ve bulgular, cerrahi yaklaşımlar, sıvı-elektrolit bozuklukları / asit-baz dengesi, periferik arter hastalıkları, malign meme hastalıkları yer alır.

Farmakoloji bilimine giriş, farmakokinetik, farmakodinamik ve ilaç tedavisi ilkeleri, İlaç etkisinin prensipleri, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç emilimi, dağılımı ve atımı, ilaç metabolizması, toksik-istenmeyen etkiler konularında kısa bir bilgi vermeyi ve fizyoterapi alanında sıklıkla kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı, Romatolojik hastaya yaklaşım, Romatolojik hastalarda temel ölçme, fizik tedavi; ısı, elektroterapi, Romatoid artritli hastada egzersiz, Ankilozan spondilitli hastada egzersiz, Osteoartritli hastada egzersiz, Osteoporozda rehabilitasyon. Romatizmal hastalıklarda hidroterapi-balneoterapi, Ergoterapi. Romatolojik hastalıklar, bu hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları.

Hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, kalp fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin fizyolojisi, sinir sistemi fiziyolojisi. Hücre fizyolojisi, kan, sinir- kas- dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim ve endokrin sistem fizyolojisi

Mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların öğretilmesi ve incelenmesi. Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik, prensipler, sağlık personeli- hasta- hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği.