Bu derste Vergi Idaresinin vergi hukukuna aykırı  davranan  mükelleflere uyguladığı  idari müeyyideler öğretilecektir.