Temel İmmünolojinin esasları,  immün sistemin yapısal özellikleri, doğal ve kazanılmış bağışıklık süreçleri, İmmün süreçlere katılan hücre ve organlar, Antijen ve antikorların kimyasal yapısı ve etkileşimleri, kompleman sistemi ve aktivasyonu, hücresel ve hümoral immünite oluşumu ve özellikleri, doğal fizyolojik ve biyolojik immün bariyerler, oral mukozanın savunma mekanizmaları, Tükürük ve dişeti oluğu sıvısının oral dokuların savunmasındaki rolü, Periodontal hastalıklarda ve çürük gelişimindeki hücresel ve hümoral immün yanıtın rolü, Pulpaya antijenlerin girişi, tanınması, oral mukozanın immünolojik hastalıkları ve antioksidanların oral dokuların savunmasına etkileri.

Topics covered include the principles of immunology, structural functions and organization of the immune system, innate and adaptive immunity, immune cells and organs, antigens and antibodies, the complement system and its activation, cellular and humoral immunity and their properties, natural physiological barriers and biological immune barriers, oral mucosal immunity, saliva and gingical sulvus fluid defense mechanisms, Periodontal diseases, tooth decay and the related cellular and humoral immune response, entry and detection of antigens in the Pulpa, oral mucosal immunopathology and the role of antioxidants in oral tissues