1-        Öğrenci ağız içi yumuşak dokularda karşılaşacağı yüzeysel lezyonları, potansiyel malign lezyonları, hiperplazileri ve iyi huylu tümörleri klinik olarak tanır.

The student clinically recognizes the superficial lesions, potential malignant lesions, hyperplasia and benign tumors that she will encounter in the oral soft tissues.

2-       Dişlere bağlı olan ve olmayan tümörleri ayırt edebilir veya tanısını koyabilir.

Differentiate or diagnose tumors that are attached to the teeth and those that are not

3-       Kemik hastalıklarını tanıyabilir ve tedavi seçeneklerini bilir.

Recognize bone diseases and know treatment options.

4-       Dişeti büyümelerinin etyolojilerini ve tedavilerini kavrar.

Comprehends the etiology and treatments of gingival enlargements.

5-       Çeşitli kan hastalıklarını ve bunların ağız bulgularını öğrenir ve erken dönem teşhisi koyabilme yetisine sahip olur.

Learns various blood diseases and their oral findings and has the ability to make an early diagnosis.