Bu ders siyasal iletişim ve medya kullanımını içermektedir.

Bu derste, temel iletişim kuramlarına dair bilgi verilmektedir.

Bu ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Yeni İletişim Teknolojileri dersi etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konulara konulara odaklanmakta, ‘yeni medya’ gibi kavramları tartışmaya açarak görece yeni olan bu kavramların hangi anlam çerçevesi içerisinde kullanıldıklarını sorgulamaktadır. Ders, yeni medyayı iletişim teknolojilerinin etkileri ve etki dereceleri çerçevesinde ele alırken onun, bugün çok etkin hale gelen, sosyal-medya alanıyla benzerliklerini, farklılıklarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir.

Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategorilerin bir yansıma alanı olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri kazandırmak için oluşturulmuş olan bir derstir. Ders, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini ele almaktadır. Bu gelenek içerisinde üretilen filmlerin estetik niteliklerini, sinema sanatına yaptıkları katkıları, sinema tarihi içerisinde film estetiği açısından ayırt edici konumlarını ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır. Bu çerçevede, derste film sanatı ve film yapımcılığı, film biçimi, sinematografi, sinemada kurgu, aydınlatma ve ses, formel bir dizge olarak biçim, film biçiminin önemi, formel bir dizge olarak anlatı, film türleri, yaratıcılık, teknoloji ve profesyonel alan gibi konular farklı ülke ve sinema geleneklerinden seçilen örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.


Seminer dersi, iletişimle ilgili belirli konuların tartışılmasına ve bu konularla ilgili hazırlanacak projelerin sunulmasına dayalı olarak yürütülen bir derstir. Ders, uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde programda görevli öğretim üyeleri tarafından ortak yürütülmektedir. Her bir öğretim üyesi uzmanlık alanıyla paralel iletişim araştırma, yöntem, araştırma teknikleri ve bu tekniklerin bilimsel araştırmalardaki kullanımına ilişkin kuramları öğrencilere tanıtmaktadır. Her ne kadar kredisiz bir ders olarak İletişim ve Medya Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı programında yer alsa da, Seminer dersi bir tezle programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alacakları ve geçmek zorunda oldukları bir derstir. Derste başarısız olan İletişim ve Medya Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri dersi tekrar almakla yükümlüdürler. 


Bilimsel araştırma  yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere bilimle ilgili temel kavramları aktarmak, bilim ve bilimsel yöntem hakkında bilgi vermek, nicel ve nitel araştırma yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmak, ölçme araçlarında güvenirlik ve geçerliğin ne demek olduğu konularında açıklamalarda bulunmak, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin neler olduğu konularında bilgi vermek, nicel ve nitel verilerin nasıl analiz edileceği konularında açıklamalarda bulunmak, istatistiki teknikler hakkında bilgi vermek ve bilimsel araştırmaların nasıl raporlaştırılacağını örneklerle anlatmaktır.

The course gives the students a theoretical framework about Research Methods.