Bu ders kapsamında öğrenciler kariyer danışmanlığı alanında güncel yaklaşımlar, bu yaklaşımlar temelinde yürütülen güncel uygulama ve araştırmaları inceleyecek ve bu bilgiler temelinde kariyer danışmanlığı/meslek psikolojisi alanında kendi özgün araştırma konularını belirleyebileceklerdir. 

Bu ders rehberlik ve psikolojik danışmanlık programi yüksek lisans öğrencilerinin tez yazıma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır 

Eski Türk şiirinin özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili başlıca kaynakların okunması. Eski Türk şiirinin tarihi seyri. Eski Türk şiirinin kuruluşundan itibaren gelişim evreleri. Osmanlı şiirinde yabancı tesirler. Arap ve Fars edebiyatlarına ait şiir metinleriyle Osmanlı dönemi şiir metinlerinin karşılaştırılması. Eski Türk Edebiyatı dönemine ait çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış şiir örneklerinin tanıtımı ve incelenmesi.

Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerilerikazandırmak, bilim, nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesini kapsamaktadır.


Kişilik gelişimi dönemleri, bireylerde stres ve çatışma yaratan faktörler, davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri, dünya sağlık örgütü ve DSM IV tanı ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri


Ders temel istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal bilimlerde yararlanılan parametik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir. Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Endüstri ve Örğüt Psikiolojisi

Okulda çatışma yönetimi

Psikolojik danışma uygulamalarını temel olan, çağdaş psikolojik akımlarının tüm kuramsal temellerini, temel kavramlarını ilke ve yöntem tekniklerini işleyen ve açıklayan bir derstir. Bu ders, sistematik bir bütünlük içinde tüm çağdaş ve bütünlük içinde psikolojik kuramları ele alıp, açıklamaya çalışmaktadır.

Uygulamalı Davranış Analizi: Temel kavramlar; Davranışları Ölçme ve Değerlendirme: Hedef davranışları belirleme, Kayıt tutma ve Grafik çizme ve yorumlama; Yeni Davranışlar Kazandırma: Strateji ve öneriler; Problem Davranışları Kontrol Etme: Yöntem ve stratejiler.