Öğrencilere tez çalışmalarını planlama, literatür araştırması yapma, planladıkları çalışmayı yürütme, sonlandırma, tez yazım kurallarına uygun olarak yazma ve sunulması konusunda rehberlik yapılabilmesi amacıyla tez öğrencileri için açılması önerilmektedir. Öğrencilerin tez danışmanlığı çerçevesinde, tez çalışmaları için geri bildirim alabilme ve tartışabilme yoluyla, tezlerin ilerlemesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.  Bu kapsamda  tez danışmanlığı yürütülmekte olan öğrencilerin; Araştırma hipotezi oluşturması, araştırma planlama ilkelerini  belirlemesi, hipotezleri doğrultusunda araştırma planlamaları,  ve araştırmayı gerçekleştirmeleri bağlamında online danışmanlık yapılması hedeflenmektedir.

.

Dokotra Tezine devam eden öğrencilerin araştırma, tez yazım ve makale yazım süreçlerine destek olmak ve süpervize etmek.  

Bu dersi alan öğrenciler,  normal dışı davranışların etiyolojisini ve semptomlarını, psikopatolojide güncel paradigmaları, tanı ve değerlendirme kavramlarının anlamlarını ve normal dışı davranışların nasıl sınıflandığını gözden geçirecek ve bu konudaki bilgilerinin, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yansımaları konusunda anlayış geliştireceklerdir.  


Aile danışmalığının tarihçesi ve amaçları, psikodinamik ve içgörü yönelimli yaklaşımlar, yapısalcı yaklaşım, bilişsel davranışçı yaklaşım, stratejik yaklaşım, sistematik yaklaşım gibi başlıca ekoller ve aile danışma sürecinin aşamaları/özellikleri


Bu derste, Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bireysel psikolojik testlerin tanıtılması, özellikleri, uygulama koşulları, yorumlanması ve seçilecek testler üzerinde uygulama çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, bilim, fen bilimi, sosyal bilim, nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: konu, amaç, kaynak taraması, evren ve örneklem, veri toplama ve analizi, raporlaştırma; Betimsel Yöntem: anket, görüşme, gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: ölçek türleri, geçerlik, güvenirlik, ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırmaların değerlendirilmesi.


Kalitatif Araştırma Teknikleri, SPSS-TAP-Lisrell Uygulamaları, SPSS’e giriş, Varyans Analizi, Çoklu Regresyon, Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme uygulamaları. Ders temel istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal bilimlerde yararlanılan parametik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir. Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.


İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik grupla / bireysel rehberlik programları ile etkinlikleri hazırlamayı ve uygulamayı öğretme bu dersin amacını oluşturmaktadır.


Psikolojik danışmada çağdaş akımlarının kuramsal temelleri, temel kavramları, ilke-yöntem ve tekniklerini ile bu kuramların danışma ortamında uyulanması.