İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik grupla / bireysel rehberlik programları ile etkinlikleri hazırlamayı ve uygulamayı öğretme bu dersin amacını oluşturmaktadır.


Bu derste, Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bireysel psikolojik testlerin tanıtılması, özellikleri, uygulama koşulları, yorumlanması ve seçilecek testler üzerinde uygulama çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.


Kalitatif Araştırma Teknikleri, SPSS-TAP-Lisrell Uygulamaları, SPSS’e giriş, Varyans Analizi, Çoklu Regresyon, Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme uygulamaları. Ders temel istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal bilimlerde yararlanılan parametik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir. Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Aile danışmalığının tarihçesi ve amaçları, psikodinamik ve içgörü yönelimli yaklaşımlar, yapısalcı yaklaşım, bilişsel davranışçı yaklaşım, stratejik yaklaşım, sistematik yaklaşım gibi başlıca ekoller ve aile danışma sürecinin aşamaları/özellikleri


Psikolojik danışmada çağdaş akımlarının kuramsal temelleri, temel kavramları, ilke-yöntem ve tekniklerini ile bu kuramların danışma ortamında uyulanması.

Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, bilim, fen bilimi, sosyal bilim, nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: konu, amaç, kaynak taraması, evren ve örneklem, veri toplama ve analizi, raporlaştırma; Betimsel Yöntem: anket, görüşme, gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: ölçek türleri, geçerlik, güvenirlik, ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırmaların değerlendirilmesi.