Education is a labor-intensive enterprise. Human resources administration is of central importance to school administration, because personnel are key to the achievement of the educational system’s goals and objectives. How individuals are recruited, selected, evaluated, motivated, supervised, compensated, and assisted in their development influence their personal and professional performance and satisfaction. The focus of this course is in the human resource administration functions of recruitment, selection, induction, performance appraisal, supervision, motivation, compensation, professional development and separation.

Dersin amacı, katılımcıların liderlik kuramları ve çağdaş liderlik uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, etkili eğitim ve öğretim liderliği yeterliliği kazandırmaktır.

Bu derste amaç öğrencilerin eğitim denetimi kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerini arttırmak aynı zamanda denetimin güncel problemlerini tartışarak çözüm yolları üzerine düşüncelerini geliştirmektir. Bu amaçla bu derste öncelikle, literatürde yer alan farklı denetim tanımları bakış açısı farklılıkları açısından ele alınıp, tartışılacak. Daha sonra denetim ilkeleri ve denetçi rolleri ele alınacaktır. Ayrıca denetim modelleri olan, Bilimsel denetim, Sanatsal denetim, Klinik denetim, Farklılaştırılmış denetim, Öğretimsel denetim ve Gelişimsel denetim modellerine yer verilecektir. Bu konular hem kuramsal olarak ele alınacak aynı zamanda Türkiye/KKTC ve dünyadaki uygulamaları sorunlar ve çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır. 

Örgütsel davranış bilimi ve gelişimi, örgütsel davranışın öğeleri ve oluşumu, örgüt ve işgören, kişilik ve rol yapısı, role davranışı, liderlik, güç ve çatışma yönetimi, iş doyumu, çalışma takımları, güdülenme.