A study of microorganisms, in particular, bacteria, involving their structure and function at the molecular level, and interaction of these organisms with humans and their environment. 

Bu dersin amacı, insan kültürel çeşitliliğinin boyutlarının anlaşılması ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığının incelenmesidir. Modern sanayi toplumu ve onun yaşayış tarzı, insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini kapsar ve insanı anlamak için hem çağımızdaki farklı toplum biçimlerini hem de tarih içinde ortaya çıkan kültürleri karşılaştırmalı perspektifle incelemek gerekir. Bu amaçlar uyarınca, antropolojinin tanımı ve tarihiyle başlayan ders, temel kuramsal perspektifler ve araştırma yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder. Antropolojinin temel konularından kültür kavramı, dil, akrabalık ve aile ilişkileri, din ve mitoloji, toplumsal cinsiyet, kültürel evrim, toplumsal hiyerarşi ve iktidar biçimleri, ırk ve etnisitenin incelenmesi dersin önemli bir kısmını oluşturur. Modern toplumları ilgilendiren küresellleşme süreçleri ve bunların kültürel çeşitlilik üzerindeki etkileri, ırkçılık gibi konular derste kazanılan antropolojik bakış açısıyla irdelenir.

History of Civilization

Fizik 2 (Türkçe)

Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilerine felsefeyi tanıtmaktır. Derste felsefenin temel alanları (Varlık, Bilgi, Bilim, Sanat, Ahlak, Sanat Felsefesi) tanıtılacak, bu alandaki önemli düşünürlerin görüşleri aktarılacaktır.

History of Civilization

The aim of this course is to provide an introduction to the wide range of topics covered by the science of psychology. By the end of the course, students should be familiar with the major theories and the methods of research used to study behaviour. These include the biological basis of psychological functions, sensation, perception and different states of consciousness.


Öğrencilerin Atatürk İnkılabının oluş nedenlerini gelişmesini ve dayandığı ilkeleri anlayabilmelerini sağlamaktır. Türk Gencine eğitiminin her aşamasında, onurlu bir üyesi olduğu Türk Ulusunun hangi tarihsel olayları geçirdikten sonra bugünlere eriştiğini kavratmaktır. Bu devletin yurttaşı olan ve yükseköğrenim gören herkese, geleceği hakkında belli düşünceler edinmesinin, yakın geçmişini her bakımdan çok iyi bilinmesinin gerekliliğini öğretmektir.