Mate 107 dersinin amaci matematiğin temel kavramları ile ilgili temel prensipleri tanımlamak,  problem çözme yaklaşımlarını gerçek yaşam problemlerine uygulayabilmek, fonksiyon türlerini tanımlayabilmek ve fonksiyonların grafiğini çizebilmeyi ogretmektir.

The course of Western History since 17th century

Bu ders, bilimsel yönteme özel bir vurgu yapılan, bilim felsefesine giriş dersi niteliğinde bir derstir. Bu ders, bilimsel yöntem, bilimsel açıklama, nedensellik, indirgeme ve indirgemecilik, doğa yasaları, bilim ve sözde bilim ayrımı, kanıt-hipotez ilişkisi ve bilimsel ilerleme gibi bilim felsefesinin temel konularını kapsamaktadır. Carl Hempel, Karl Popper, Thomas Kuhn ve Imre Lakatos gibi önemli düşünürlerin çalışmaları da tartışılacaktır.  Bu dersin bir diğer amacı da öğrencilere gerekli eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaktır. Bunun için derste biçimsel mantığın kimi temel kuralları, tümdengelimsel ve tümevarımsal argüman farkları, yaygın bilişsel sapmalar ve mantıksal yanılgılar da işlenecektir. Ders etkileşimli biçimde işlenecektir ve sınıf içi tartışmalar dersin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Öğrencilerin Atatürk İnkılabının oluş nedenlerini gelişmesini ve dayandığı ilkeleri anlayabilmelerini sağlamaktır. Türk Gencine eğitiminin her aşamasında, onurlu bir üyesi olduğu Türk Ulusunun hangi tarihsel olayları geçirdikten sonra bugünlere eriştiğini kavratmaktır. Bu devletin yurttaşı olan ve yükseköğrenim gören herkese, geleceği hakkında belli düşünceler edinmesinin, yakın geçmişini her bakımdan çok iyi bilinmesinin gerekliliğini öğretmektir.

Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilerine felsefeyi tanıtmaktır. Derste felsefenin temel alanları (Varlık, Bilgi, Bilim, Sanat, Ahlak, Sanat Felsefesi) tanıtılacak, bu alandaki önemli düşünürlerin görüşleri aktarılacaktır.

Fizik 2 (Türkçe)

History of Civilization

History of Civilization

A study of microorganisms, in particular, bacteria, involving their structure and function at the molecular level, and interaction of these organisms with humans and their environment. 

Bu dersin amacı, insan kültürel çeşitliliğinin boyutlarının anlaşılması ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığının incelenmesidir. Modern sanayi toplumu ve onun yaşayış tarzı, insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini kapsar ve insanı anlamak için hem çağımızdaki farklı toplum biçimlerini hem de tarih içinde ortaya çıkan kültürleri karşılaştırmalı perspektifle incelemek gerekir. Bu amaçlar uyarınca, antropolojinin tanımı ve tarihiyle başlayan ders, temel kuramsal perspektifler ve araştırma yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder. Antropolojinin temel konularından kültür kavramı, dil, akrabalık ve aile ilişkileri, din ve mitoloji, toplumsal cinsiyet, kültürel evrim, toplumsal hiyerarşi ve iktidar biçimleri, ırk ve etnisitenin incelenmesi dersin önemli bir kısmını oluşturur. Modern toplumları ilgilendiren küresellleşme süreçleri ve bunların kültürel çeşitlilik üzerindeki etkileri, ırkçılık gibi konular derste kazanılan antropolojik bakış açısıyla irdelenir.