Mesleki Uygulama

Mimari yapılarda mekanı sınırlayan duvarlarda boşluk düzenlenmesi, boşluk örtücü elemanlar pencerelerle iç ve dış kapıların malzeme, kuruluş ve detaylandırma prensipleri verilerek çözümlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tüm boşluk örtücü elemanları, kapı ve pencerelerin yapımında gerekli malzemeleri tanıma, bunların tasarlanması, detaylandırılması, uygulanması ders boyunca öğretilmesi amaçlanan konular arasındadır. İnce yapı dersinin amacı kapı ve pencere tasarlama, detaylama ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Ahşap yüzey kuruluşları, kuşaklı sistemler, başlıklı sistemler, ahşap elemanlarda birleşimler ve çerçeveli ahşap yüzey kuruluşları, tabakalı ahşap yüzey kuruluşları, iç ve dış kapı ve pencere tipleri, iç duvarlarda boşluk kuruluşu, kasa-duvar ilişkisi, kasa-kanat-duvar-eşik ilişkisi, camlı kanat kuruluşları ve birleşimleri, asma tavan, süpürgelikler ders boyunca işlenecek konular arasında yer almaktadır.

Mimari restorasyon önlisans bölümünün bitirme projesi dersinde tarihi bir yapının tüm detayları ile birlikte  uygulamaya hazır bir şekilde nasıl hazırlanacağı öğretilmektedir. Tarihi değere sahip ve korunması gerekli olan listeli bir yapının tarihsel arşiv araştırmaları, alandaki gözlem ve incelemeleri, ölçülerinin detaylı bir şekilde dikkatlice alınması, rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin oluşturulması, hasar tespit raporlarının hazırlanması, yapı ile ilgili keşif-metraj-şartnamelerin oluşturulması, yapıdaki tüm bozulmaların tesbiti, onarım tekniklerinin belirlenmesi ve yeniden kullanılacak malzemelere karar verilmesi bu ders boyunca yapılması gerekenler arasında yeralmaktadır. Yapının özgün ve geç dönem eklerinin saptanması, yeni kullanım önerilerinin geliştirilmesi, yapının özgün haline uygun şekilde çevresel verileri de gözönünde bulundurarak yeni işlevin ne olacağına karar verilmesi bu ders boyunca öğrencilden beklenenlerdir.

Fizyolojide temel kavram ve terimler. Hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, sıvı-elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, endokrin system, duyu organları, boşaltım sistemi. Büyük moleküllerin küçük moleküllere yıkıldığı ve küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluştuğu kimyasal olayların toplamı. İç kaynaklı veya dış kaynaklı elektrik sinyali, hormon ve salgı bezlerindeki değişiklikleri algılayıp cevap verebilme hareket (bütün yapısal düzeylerde) =Bir bütün olarak vücudun tamamında, bir organ düzeyinde, hücre düzeyinde veya hücrenin bir bileşeni olarak hareket edebilme, hücreler arasında bulunan maddelerin ya da hücrelerin sayı ve hacmindeki artış, hücrelerin özel bir görev için farklanması, yeni hücrelerin veya bireylerin oluşması.

Dersin amacı; tarihi bir yapının mevcut halinin analiz edilebilmesi ve gerekli olan koruma tekniklerinin belirlenerek, yeniden kullanım için önerilerin sunulabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Yapı ile ilgili analiz raporlarının hazırlanması, bina bilgi fişlerinin oluşturulması da dersin içeriğinde öğretilmesi amaçlanan konular arasında yer almaktadır. Öğrenciler tarihi çevre içinde tanımlı yapılar üzerinde çalışacak, özellikle yapıların yeniden kullanıma açılması ve bu sürecin şartları ve ön koşulları detaylı olarak tartışılarak çizimlerle desteklenecektir. Restorasyon ilkeleri, koruma kavramı ve içeriği; tarihi çevre koruma ile ilgili uluslararası örgütlenmeler, tarihi çevre koruma planlaması, eski eserlerin korunması ve restorasyon ilkeleri, tarihi çevre koruma planlaması, kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütleme ve yasalar bu ders boyunca öğretilecek konular arasında yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli olan arşiv araştırmalarının ne  şekilde yapılacağı, envanter fişlerinin hazırlanması, yapı ile ilgili tüm tarihsel dönemlerin araştırılması, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesinin öğretilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. 

Bu derste; korunması gerekli kültür varlıklarından bir yapının veya yapı gurubunun rölövesinin, ödev olarak yaptırılması amaçlanmaktadır. Rölövesi yapılan bina detaylarının üzerinde çalışılmakta, özgün kapı pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemenların sistem detayları ve nokta detayları incelenmekte ve böylece öğrenciye rölöve detay ölçüsü alma yanında geleneksel detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan her çalışmanın ders saatlerinde tashihlerinin yapılması ve yıl sonunda bitmiş olarak son şekliyle belirli bir düzen içinde teslim alınması hedeflenmektedir. Geleneksel yapıların tasarım ve yapısal yönden analizlerinin yapılmasını sağlayan rölövelerinin çıkarılması, mevcut durumun saptanması, çevre ilişkileri, geçirdiği evreler ve değişiklikler, tahribatlar ve restorasyona temel oluşturacak tüm bilgilerin elde edilerek belgelenmesi için uygulanan yöntemler ölçme teknikleri, belgeleme ve analitik rölöve çıkartılması yöntemleri kâgir bir yapının rölövesinin oluşturulması bu ders boyunca öğretilecek konular arasındadır.

Dersin amacı; tarihi yapıların korunması için gerekli olan arşiv araştırmalarının yapılaması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasının öğretilmesidir. Alan çalışması sırasında, tarihi bir yapının ölçümlerinin nasıl yapılacağı ve yapının nelere dikkat edilerek analiz edileceği öğretilmektedir. Alanda alınmış olan ölçülerin, teknik çizimlerle çizilmesi ve dijital ortama aktarılması ders süresince gerçekleştirilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilere, yerleşim görünüşü çizme ve çizimlerde fotoğraf kullanmak; iki kollu sahanlıklı düz merdiven, yarım döner ve dış merdivenlerin plan kesit ve görünüşlerini çizmek; zemin kat, normal kat ve bodrum kat planları çizmek; çatı makası ve detayları çizme, beşik çatı planı ve kesiti çizme,kırma çatı ve kesitlerini çizmek; en kesit çizme, boy kesit çizmek; ön, arka, sol yan ve sağ yan görünüşü ile vaziyet planı çizmek; dönem tespiti yapma, restitüsyonu oluşturan planları çizmek; rapor hazırlama ve tüm aşamaları ile restorasyon projesi hazırlayabilme gibi yeterlikler kazandırılacaktır.