This course will introduce functionalist and descriptive translation theories. Translation practice will be done with operative and informative texts. Translation is the transmittal of written text from one language into another. Although the terms translation and interpretation are often used interchangeably, by strict definition, translation Refers to the written language, and interpretation to the spoken word.Translation is the action of interpretation of the meaning of a text, and subsequent production of an equivalent text, also called a translation, that communicates the same message in another language. Translator education is normally used to refer to the kind of instruction that students receive in the larger social contexts of universities. This kind of instruction is integral and offers students the possibility to see translation as an activity linked to societal and humanistic issues. 

Special emphasis is placed on the correct and refined use of Turkish in anticipation with the needs of prospective translators. Practice in essay writing and the rewriting of Turkish texts in the form of intralingual translations. Correcting common mistakes in Turkish. Summarizing English newspaper articles in Turkish. Introduction to new Turkish coinages, cultural and scientific terms and concepts. The characteristics of Turkic people in terms of structure and meaning, basic works, self-expression in society, correct and effective ways of using language. To enable the learner to know the characteristics of the Turkic language, to use the language correctly and effectively and to express himself better in the society.

The aim of the course is to use English for specific communication purposes, especially providing students of Tourism and Hotel Management the necessary skills to help them search for a job by showing them how to reach relevant sites to their profession, write a curriculum vitae by showing them the guidelines and keypoints of a successful and professional resume, and perform effectively during a job interview by showing them the strategies they need to follow before, during and after and interview. The subject of the course also includes expressing opinions and intentions efficiently. In order to improve written and oral communication skills, texts including samples of effective cover letters are analyzed.

Bu derste öğrencinin, eğitimini aldığı kuram ya da kuramlar doğrultusunda klinik gözetim ve denetim teori ve pratiğini araştırması ve bu alana özgül konuları / tartışmaları kavraması istenir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, ilgili psikoterapi yaklaşımına ilişkin kuramsal bilgiler özetlenir. Öğrenci, ders boyunca etnik / ırksal, cinsel, cinsiyet ve çeşitliliğin diğer yönlerini temsil eden bireylerin bakış açıları ile ilgili terimleri inceler. Dersin ikinci aşamasında süpervizyon kapsamında, klinik açıdan uygulamada neler yapıldığı, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanıldığı ile vaka formülizasyonun nasıl kavramsallaştırıldığı öğrenilir. Süpervizyon sürecinin önemli bir bölümü öğrencinin kişisel farkındalığını kazanması, hata ve eksikliklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve geliştirilmesi gereken beceriler üzerine temellendirilir. nme ve hafıza, linguistik işlevler, mantık kurma ve soyut işlemler ve üst düzey işlevler gibi mental süreçleri ele almaktadır.Bu dersin amaçları arasında bu mental süreçleri nasıl yerine getirdiğimizi kısaca anlatmaktadır. Yani algısal bilginin zihnimize nasıl girdiğini, dışarıdan gelen duyusal bilgileri dikkat süreçlerimizi kullanarak nasıl ayırt ettiğimizi de anlatmaktadır

Âşık Edebiyatı'nın oluşum, kaynak, çeşitlenme ve icra konuları üzerinde araştırmalar. Gelenek ve uygulamalar. Bu ekolün Türk şiiri üzerindeki etkileri. 15 yüzyıldan itibaren monografik zamandizimsel çalışmalar yapılması. Halk şiiri ürünleri üzerinde yeni/çağdaş yöntemlerle analizler yapılması.

Türk Halk edebiyatında anlatı/tahkiye (narration) türünün epik edebiyat döneminden Anadolu'ya kadar gelen süreci içindeki oluşum, değişim ve gelişimlerin incelenmesi. Tek tip merkezli destanlar arasında olan Battalname, Hamzaname, Saltukname, Danişmendname ile gazavatnameler, velayetnamelr üzerinde metin merkezli araştırmalar.

Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama ve çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, linear denklem sistemlerini farklı methodlarla çözebilmeyi, matrisler üzerinde basit işlemleri,  tersini bulabilme, vektör kavramını, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramlarını öğretme amaçlanmaktadır.

Bilimsel ölçütler ve mevzuat çerçevesinde ilgili bilim alanında bilimsel araştırma yapabiilme yeteneğini kanıtlayan, alana yeni bir buluş, bakış, yöntem getiren ya da bilinen yöntemleri uygulayarak yeni bir bilimsel sonuçş ortaya koyabilen orjinal bilimsel eser örneğidir.

Bu ders, öğrencilere, örnekleme, temel olasılık, istatistiksel tahmin ve veri analizi de dahil olmak üzere temel seviyede istatistiksel düşünmeye tanışıklık kazandırmayı amaçlar.