Bu ders, öğrencilere, örnekleme, temel olasılık, istatistiksel tahmin ve veri analizi de dahil olmak üzere temel seviyede istatistiksel düşünmeye tanışıklık kazandırmayı amaçlar.

Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama ve çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, linear denklem sistemlerini farklı methodlarla çözebilmeyi, matrisler üzerinde basit işlemleri,  tersini bulabilme, vektör kavramını, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramlarını öğretme amaçlanmaktadır.

Bilimsel ölçütler ve mevzuat çerçevesinde ilgili bilim alanında bilimsel araştırma yapabiilme yeteneğini kanıtlayan, alana yeni bir buluş, bakış, yöntem getiren ya da bilinen yöntemleri uygulayarak yeni bir bilimsel sonuçş ortaya koyabilen orjinal bilimsel eser örneğidir.

Türk Halk edebiyatında anlatı/tahkiye (narration) türünün epik edebiyat döneminden Anadolu'ya kadar gelen süreci içindeki oluşum, değişim ve gelişimlerin incelenmesi. Tek tip merkezli destanlar arasında olan Battalname, Hamzaname, Saltukname, Danişmendname ile gazavatnameler, velayetnamelr üzerinde metin merkezli araştırmalar.

Tekke Edebiyatının oluşumu, Tasavvuf düşüncesinin Türk halk kültürü içindeki tarihsel varlığı ve gelişimi. Tekkelerin çevresine oluşan şiirin içerik ve teknikleri üzerinde araştırmalar. Ahmet Yesevi,Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, gibi öncülerden başlayarak tarihsel gelişim içinde monografik araştırmalar yapılması.Manzum dinsel destanlara geçilmesi.

Âşık Edebiyatı'nın oluşum, kaynak, çeşitlenme ve icra konuları üzerinde araştırmalar. Gelenek ve uygulamalar. Bu ekolün Türk şiiri üzerindeki etkileri. 15 yüzyıldan itibaren monografik zamandizimsel çalışmalar yapılması. Halk şiiri ürünleri üzerinde yeni/çağdaş yöntemlerle analizler yapılması.